Regulamin - Polska Księgarnia

REGULAMIN

1. Księgarnia internetowa, działająca pod adresem https://polskaksiegarnia.nl, jest prowadzona przez Reyo Trading, 3082 PA Rotterdam, ul. Voornsestraat 6a , zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KVK , pod numerem 65853458, której nadano numer BTW: NL780429746B01 i zwana jest dalej „SPRZEDAWCĄ”.

2. SPRZEDAWCA podejmuje najwyższe starania, aby zasady i warunki sprzedaży poprzez stronę https://.polskaksiegarnia.nl kształtowały prawa i obowiązki konsumenta w sposób zgodny z dobrymi obyczajami z uwzględnieniem jego interesów.

3. Klient dokonujący zamówienia w księgarni internetowej https://polskaksiegarnia.nl zwany dalej „KLIENTEM” powinien wcześniej zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. W toku rejestracji na stronie https://polskaksiegarnia.nl lub składania zamówienia KLIENT zostanie poproszony o zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu za pośrednictwem udostępnionej funkcjonalności tzw. check – box.

§ 1. Realizacja zamówień, formy płatności i dostawy, dowód potwierdzający zawarcie umowy – warunki wystawiania faktur elektronicznych

1. Księgarnia internetowa prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet poprzez witrynę www.polskaksiegarnia.nl, na której można składać zamówienia. Przedmiot zamówienia zwany jest też dalej PRODUKTEM. Katalog PRODUKTÓW znajduje się na stronie www.polskaksiegarnia.nl i obejmuje m.in. książki, podręczniki, zabawki, artykuły szkolne, nośniki elektroniczne z muzyką i filmami.

2. KLIENT składa zamówienie dokonując wyboru PRODUKTÓW i umieszczając je w tzw. „koszyku”. KLIENT otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z numerem zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres e-mail podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.

3. KLIENT otrzymuje potwierdzenie wysłania zamówienia z magazynu SPRZEDAWCY na wybrany przez KLINETA adres e-mail. KLIENT może również otrzymać od SPRZEDAWCY zawiadomienie o wysyłce. Celem ustalania i przekazywania KLIENTOWI tych danych jest zapewnienie, aby PRODUKT został wydany właściwej osobie.

4. Klient ma do wyboru różne formy dostawy wskazane na stronie https://polskaksiegarnia.nl

5. Dostawa PRODUKTÓW odbywa się w sposób wybrany przez KLIENTA w zamówieniu, a jej koszty są określone w cenniku dostępnym na stronie: https://polskaksiegarnia.nl. Dostawa zamówionych PRODUKTÓW następuje za pośrednictwem podmiotu zawodowo trudniącego się doręczaniem przesyłek.

6. Formy płatności oraz sposób ich dokonania są zależne od wybranego przez KLIENTA sposobu odbioru zamówienia. KLIENT może dokonać zapłaty z góry (przedpłata). Szczegółowe dane dostępne są tutaj:
https://polskaksiegarnia.nl . Płatności za zamówienie można dokonać przy  przelewem elektronicznym, przelewem bankowym lub za pośrednictwem innych funkcjonalności udostępnianych na stronie (iDeal, Bancontact) https://polskaksiegarnia.nl.

Płatności elektroniczne obsługiwane są przez platformę SISOW.

7. Organizowana przez SPRZEDAWCĘ na stronie https://polskaksiegarnia.nl sprzedaż promocyjna obejmuje ograniczoną ilość PRODUKTÓW i trwa przez określony czas. W związku z tym zamówienia na PRODUKTY w promocji są realizowane według kolejności wpływania zamówień do momentu wyczerpania się zapasu lub zakończenia promocji.

8. KLIENT może wyrazić zgodę na udostępnienie KLIENTOWI faktury jako dowodu potwierdzającego zawarcie umowy :

a) za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres podany przez KLIENTA, co zwalnia SPRZEDAWCĘ z obowiązku doręczana KLIENTOWI faktury razem z PRODUKTEM

W przypadku opisanym w punkcie poprzedzających, SPRZEDAWCA jest zwolniony z obowiązku doręczania KLIENTOWI faktury razem z PRODUKTEM.

9. Po złożeniu zamówienia i wysłaniu go, za przesyłkę odpowiada firma kurierska, a nie SPRZEDAWCA. Wszelkie roszczenia należy stosować do firmy kurierskiej.

10. SPRZEDAWCA nie ponosi odpowiedzialności, za błędnie podany adres przez KLIENTA. Jeżeli przesyłka wróci do SPRZEDAWCY z powodu błędnie podanego adresu, KLIENT ponosi ponowne koszty wysyłki.

§ 2. Modyfikacje w zamówieniu

Po ostatecznym zatwierdzeniu złożenia zamówienia przez KLIENTA, KLIENT jest uprawniony do samodzielnej modyfikacji zamówienia w zakresie jaki dopuszczają funkcjonalności strony https://polskaksiegarnia.nl. Więcej informacji na temat tych funkcjonalności znajduje się tutaj https://polskaksiegarnia.nl

§ 3. Ceny

1. Ceny PRODUKTÓW są podawane w euro i są cenami brutto. Ceny zamieszczone przy oferowanych PRODUKTACH nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki, ponieważ informacja na temat całkowitej wartości zamówienia jest prezentowana w sposób WYRAŹNY I JEDNOZNACZNY po wybraniu przez KLIENTA formy dostawy i płatności. Przed zatwierdzeniem zamówienia KLIENT może samodzielnie sprawdzić koszt dostawy na stronie https://polskaksiegarnia.nl

§ 4. Warunki realizacji zamówień

1. Podstawowy termin wysyłki zakupionych PRODUKTÓW wynosi od jednego do sześciu dni roboczych liczonych od daty otrzymania płatności. Dni robocze, to dni od poniedziałku do soboty z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Ze względów logistycznych, zamówienie złożone do godziny 18.00 dnia roboczego traktowane jest jako złożone w danym dniu. W przypadku złożenia zamówienia po godzinie 18.00 albo niedzielę lub dzień świąteczny, zamówienie jest rejestrowane jako złożone następnego dnia roboczego. Zamówienie do realizacji (kompletacji) zostaje przekazane: po otrzymaniu zapłaty za zamówienie.

3. W przypadku niedostępności zamówionych PRODUKTÓW w magazynie SPRZEDAWCY, SPRZEDAWCA zawiadamia o tym KLIENTA wysyłając stosowną wiadomość na podany przez KLIENTA adres e-mail. Nie później niż w terminie do 30 dni licząc od daty złożenia zamówienia, KLIENTOWI zostają zwrócone pieniądze, w sposób w jaki została dokonana płatność.

§ 5. Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), KLIENT który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny.  KLIENT ponosi jednak koszty dostarczenia PRODUKTU i ewentualnego jego zwrotu.  SPRZEDAWCA nie jest zobowiązany do zwrotu KLIENTOWI poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia PRODUKTU w posiadanie przez KLIENTA lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, KLIENT powinien poinformować SPRZEDAWCĘ o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4. W przypadku, gdy KLIENT korzysta z prawa odstąpienia od umowy, sugerowane jest aby w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy podać rachunek bankowy, na który zostaną zwrócone środki.

5. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich PRODUKTÓW objętych zamówieniem albo ich części.

6. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7. SPRZEDAWCA zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną poprzez umożliwienie KLIENTOWI wysyłki skanu oświadczenia na adres e-mail: info@polskaksiegarnia.nl . SPRZEDAWCA za pośrednictwem korespondencji e-mail niezwłocznie przesyła KLIENTOWI potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

8. W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą.

9. SPRZEDAWCA niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia KLIENTA o odstąpieniu od umowy oraz towaru, zwraca KLIENTOWI dokonane przez niego płatności z wyłączeniem kosztów przesyłki . SPRZEDAWCA może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od KLIENTA do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez KLIENTA dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. KLIENT pokrywa bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy.

11. KLIENT ma obowiązek zwrócić przesyłką PRODUKT SPRZEDAWCY  niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

12. KLIENT ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości PRODUKTU będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania PRODUKTU.

13. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje KLIENTOWI, w przypadku gdy (I) przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 6. Reklamacje wad PRODUKTÓW

1. SPRZEDAWCA przestrzega obowiązku dostarczania PRODUKTÓW bez wad.

2. KLIENT ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli towar konsumpcyjny jest wadliwy.

3. W sytuacji wystąpienia wady KLIENT może złożyć do sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:
a) wymiany towaru na nowy;
b) obniżenia ceny;
c) odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

4. Wybór żądania zależy od KLIENTA. SPRZEDAWCA może pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie, ale może się to odbyć z uwzględnieniem następujących okoliczności:
a) łatwość i szybkość wymiany  towaru;
b) charakter wady – istotna czy nieistotna;
c) to, czy towar był wcześniej reklamowany.

5. Jeśli KLIENT żąda wymiany rzeczy , SPRZEDAWCA może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez KLIENTA:
a) byłaby niemożliwa do zrealizowania dla SPRZEDAWCY
albo
b) w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.

6. SPRZEDAWCA może zaproponować inne rozwiązanie. Niezależnie od powyższego, w tej sytuacji KLIENT może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową w inny sposób, tj. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.

7. SPRZEDAWCA musi wymienić towar lub usunąć wadę w rozsądnym czasie, który trwa nie dłużej niż 14 dni kalendarzowych. Jeśli SPRZEDAWCA nie dochowa tego terminu, KLIENT może wyznaczyć mu czas na spełnienie żądania. W przypadku dalszej bezczynności SPRZEDAWCY i upływu wyznaczonego terminu KLIENT jest uprawniony do odstąpienia od umowy.

8.Reklamowane PRODUKTY należy odesłać wraz z informacją o przyczynie reklamacji na adres:

Polskaksiegarnia.nl

Voornsestraat 6a,

3082 PA Rotterdam

(dopisek: reklamacja odnośnie zamówienia (tutaj proszę wpisać numer zamówienia) Polskaksiegarnia)

Regulamin obowiązuje od 09.05.2016 r.